Awakening

Ricardo coelho themummy 011 artstation
Ricardo coelho mummy process

Undead mummy, personal fantasy illustration.